8 - Rejsearrangørens bistand

Er en rejsende i vanskeligheder under rejsen, skal TUI yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.

Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er TUI berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige TUIs reelle omkostninger.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan TUI opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. Læs mere her.

Skal vi efter hjemkomsten fremskaffe kopi af rejsebevis/billet, tager TUI et gebyr herfor på minimum kr. 250,-, svarende til det merarbejde, dette medfører.