5 - Ændringer inden rejsen

5.1 Ændring af aftalevilkår
Arrangøren har ret til at foretage ændringer i aftalen, forudsat at arrangøren informerer den rejsende om ændringerne på en klar, begribelig og tydelig måde. Hvis ændringen er ubetydelig, for eksempel en mindre ændring af flytider, har den rejsende ikke ret til refusion eller erstatning. Ved væsentlige ændringer af rejsen, skal den rejsende, hvis muligt, tilbydes en alternativ rejse eller have retten til at opsige aftalen uden afbestillingsomkostninger.

5.1.1 Eventuelle ændringer (f.eks. tidstabelsændring) meddeles pr. telefon, mail, brev eller sms til den hovedrejsende, der via aftalen forpligter sig til at underrette de øvrige rejsende på bestillingen om den aktuelle ændring. Det er derfor særligt vigtigt, at de oplysninger, der gives er korrekte og forstået af den hovedrejsende, hvis dette er relevant inden afrejsen.

5.1.2 Arrangøren forbeholder sig ret til, inden en aftale træffes med den rejsende, at foretage ændringer af oplysninger på hjemmesiden og/eller i brochuren. Arrangøren forbeholder sig også ret til at ændre vilkårene for visse rejser ifølge pkt 5.1.

5.2 Ændring af prisen

5.2.1 Arrangøren kan hæve prisen for rejsen, hvis stigningen skyldes ændringer i brændstofsomkostninger, skatter og offentlige gebyrer eller valutakurser.

5.2.2 Prisen kan forhøjes med et beløb, der svarer til den rejsendes andel af omkostningsforhøjelsen, som arrangøren er blevet ramt af. Retten til prisstigninger er kun tilladt, hvis omkostningsforøgelsen sammenlagt overstiger 100 kroner.

5.2.3 Rejsens pris skal nedsættes, hvis arrangørens omkostninger af ovennævnte årsager falder med mindst 100 kroner pr. booking. Arrangøren kan fratrække faktiske administrative omkostninger ved en prisnedsættelse

5.2.4 Arrangøren skal så hurtigt som mulig underrette den rejsende om prisændringerne. Underrettelsen skal indeholde grunden til ændringen samt en udregning.

5.2.5 Prisen må ikke hæves, og skal heller ikke nedsættes, hvis der er mindre end 20 dage til den aftalte afrejsedag.

5.2.6 Arrangøren kan i sine særlige vilkår afvige fra retten til at hæve prisen ifølge 5.2.1. I så fald behøver arrangøren heller ikke at sænke prisen ifølge 5.2.3

5.2.7 Prisgaranti gælder for pakkerejser med charterfly fra det øjeblik, hvor depositum er betalt. For pakkerejser med rutefly gælder prisgarantien, når slutbeløbet er blevet betalt. Prisgarantien gælder ikke for nye eller forhøjede skatter, told eller afgifter/gebyrer for tjenester, der er inkluderet i rejsen. Skulle omkostningerne for rejsens gennemførelse blive mindsket inden afrejsen, kan den rejsende ikke opkræve en nedsættelse af prisen.

5.3 Den rejsendes ret til at ophæve aftalen uden afbestillingsgebyr

5.3.1 Hvis den rejsende vil opsige sin aftale på grund af væsentlige ændringer, for eksempel hvis prisen forhøjes med mere end 8% af pakkerejsens totalpris, skal den rejsende informere arrangøren om, at aftalen opsiges indenfor en rimelig frist, efter at arrangøren har oplyst den rejsende om ændringen. Gør den rejsende ikke det, bliver han/hun bundet af en ny aftale.

5.3.2 Hvis pakkerejseaftalen opsiges, skal arrangøren inden for rimelig tid og senest 14 dage efter aftalens opsigelse, refundere hele rejsens pris

5.4 Arrangørens og den rejsendes ret til at opsige aftalen ved uundgåelige og ekstraordinære begivenheder

5.4.1 Både arrangøren og den rejsende har ret til at annullere rejsen, hvis gennemførelsen af pakkerejsen eller transporten af passagerer til rejsemålet påvirkes væsentligt af uundgåelige og ekstraoridnære begivenheder på rejsemålet eller i dets umiddelbare nærhed. Med uundgåelige og ekstraoridnære begivenheder menes for eksempel alvorlige sikkerhedsproblemer som krig, terrorisme, udbrud af alvorlige sygdomme eller naturkatastrofer. Den rejsende har i så fald ret til at annullere rejsen uden at skulle betale afbestillingsgebyr. Hvis arrangøren opsiger aftalen i henhold til dette punkt, har den rejsende ikke krav på erstatning. Den rejsende har i så fald rett il fuld refundering af rejsens pris ifølge punkt 5.3.2.

5.4.2 Den rejsende har ikke ret til at annullere rejsen, hvis de uundgåelige og ekstraordinære begivenheder var offentlig kendt på det tidspunkt da rejsen blev bestilt.

5.4.3 For at undersøge om begivenheden er af så alvorlig karakter som nævnt ovenfor, skal sagkyndige/officielle danske eller internationale myndigheder konsulteres.
En gældende frarådelse fra Udenrigsministeriet skal altid betragtes som en grund til opsigelsen.