7 - Arrangørens ændringer efter rejsen

7.1 Udeblivende ydelser

7.1.1 Hvis der efter afrejsen er væsentlige dele af de aftalte ydelser, der ikke kan opfyldes, skal arrangøren sørge for passende kompensationsordninger uden yderlige omkostninger for den rejsende.

7.1.2 Kan erstatningsordninger ikke arrangeres, eller de afvises af den rejsende ud fra acceptable grunde, skal arrangøren, hvis det er muligt og uden ekstra omkostninger, tilbyde en tilsvarende transport tilbage til stedet for afrejse eller til et andet sted, som den rejsende godkender.

7.1.3 Hvis en ændring i aftalen i henhold til første eller andet stykke medfører en forringelse for den rejsende, er han, hvis det er rimeligt, berettiget til et fradrag og kompensation.

7.2 Andre fejl og mangler

7.2.1 I tilfælde af andre mangler i de aftalte ydelser end dem, der er nævnt i punkt 7.1, har den rejsende krav på et prisnedslag og erstatning, hvis fejlen ikke skyldes den rejsende selv.

7.2.2 Den rejsende er ikke berettiget til erstatning, hvis arrangøren kan fremvise, at fejlen skyldes en udefrakommende hindring udenfor arrangørens kontrol, som denne ikke kunne påregne, da aftalen blev indgået, og hvis konsekvenser den ikke med rimelighed kunne undgå eller overvinde.

7.2.3 Hvis fejlen skyldes nogen som arrangøren har aftaler med, er arrangøren kun fri for erstatningsansvar, hvis den han har indgået aftalen med, også er fri ifølge denne bestemmelse. Det samme gælder, hvis fejlen skyldes en anden i et tidligere led.

7.2.4 I tilfælde af fejl, der skyldes de omstændigheder der er beskrevet i punkterne 7.2.2 og 7.2.3, skal arrangøren straks give den rejsende den nødvendige hjælp.

7.3 Skadens omfang

7.3.1 Skadeserstatning ifølge disse vilkår omfatter kompensation for økonomisk skade, erstatning for personskade og skade på ejendom. Det er den rejsendes pligt at begrænse skaden så vidt muligt.