6 - Arrangørens ændringer inden rejsen

6.1 Arrangørens ret til at ændre aftalevilkårene

6.1.1 Arrangøren kan kun ændre vilkårene til den rejsendes ulempe, hvis det fremgår af aftalen, at det kan ske.

6.1.2 Hvis arrangøren vælger at bryde aftalen, eller ændre aftalevilkårene, skal arrangøren underrette den rejsende hurtigst muligt og derved give den rejsende ret til at ophæve aftalen i overensstemmelse med punkt 6.4.

6.1.3 Eventuelle ændringer (f.eks. tidstabelsændring) meddeles pr. telefon, mail, brev eller sms til den hovedrejsende, der via aftalen forpligter sig til at underrette de øvrige rejsende på bestillingen om den aktuelle ændring. Det er derfor særligt vigtigt, at de oplysninger, der gives er korrekte og forstået af den hovedrejsende, hvis dette er relevant inden afrejsen.

6.1.4 Arrangøren forbeholder sig ret til, inden en aftale træffes med den rejsende, at foretage ændringer af oplysninger på hjemmesiden og/eller i brochuren. Arrangøren forbeholder sig også ret til at ændre vilkårene for visse rejser efter aftalens indgåelse. Ved sådanne ændringer henvises til bestemmelserne i Loven om Pakkerejser 12 §.

6.2. Ændring af prisen

6.2.1 Hvis arrangøren modtager omkostningsstigninger, efter at rejsen er slutbetalt, har arrangøren ret til at hæve rejsens pris med et beløb, der svarer til omkostningsstigningen, hvis det skyldes: (a) ændringer i transportomkostninger, (b) ændringer i skatter, told eller afgifter der gælder ydelser som indgår i rejsen, eller (c) ændringer i valutakurser, der påvirker arrangørens omkostninger for rejsen.

6.2.2 Prisen kan forhøjes med et beløb, der svarer til den rejsendes andel af omkostningsforhøjelsen, som arrangøren er blevet ramt af for at kunne gennemføre aftalen, forudsat at denne omkostningsstigning er af den art, der er oplyst i punkterne (a) - (c) som er nævnt herover. Hvis for eksempel en afgift ifølge punkt (a) stiger med 100 kroner for hver rejsende, kan prisen for rejsen forhøjes med samme beløb. Rejsearrangøren er forpligtet til på den rejsendes anvisning at redgøre for, hvordan prisforhøjelsen er udregnet. Retten til prisstigninger ifølge (a) - (c) er kun tilladt, hvis omkostningsforøgelsen sammenlagt overstiger 100 kroner.

6.2.3 Rejsens pris skal nedsættes, hvis arrangørens omkostninger af ovennævnte årsager falder med mindst 100 kroner.

6.2.4 Arrangøren skal så hurtigt som mulig underrette den rejsende om prisændringerne. Prisen må ikke hæves, og skal heller ikke nedsættes, hvis der er mindre end 20 dage til den aftalte afrejsedag.

6.2.5 Prisgaranti gælder for pakkerejser med charterfly fra det øjeblik, hvor depositum er betalt. For pakkerejser med rutefly gælder prisgarantien, når slutbeløbet er blevet betalt. Prisgarantien gælder ikke for nye eller forhøjede skatter, told eller afgifter/gebyrer for tjenester, der er inkluderet i rejsen. Skulle omkostningerne for rejsens gennemførelse blive mindsket inden afrejsen, kan den rejsende ikke opkræve en nedsættelse af prisen.

6.3. Tidstabelsændringer

6.3.1 Tiderne for afrejse og hjemrejse på bookingbekræftelsen er kun foreløbige. Arrangøren skal snarest og senest 20 dage før afrejsen, præcisere de afrejsetider, der er gældende for rejsen.

6.4 Den rejsendes ret til at ophæve aftalen

6.4.1 Den rejsende har ret til at aflyse rejsen, hvis arrangøren ikke kan levere de aftalte ydelser, eller ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.

6.4.2 Den rejsende skal inden for en rimelig frist underrette arrangøren eller forhandleren om han vil annullere rejsen ud fra foregående afsnit. Hvis den rejsende ikke gør det, mister han sin ret til at ophæve aftalen.

6.5 Den rejsendes ret til en erstatningsrejse

6.5.1 Hvis den rejsende fravælger rejsen i henhold til punkt 6.4, har han ret til en anden pakkerejse, der er ligeværdig eller af højere kvalitet, hvis arrangøren kan tilbyde dette. Hvis den rejsende godtager en ringere erstatningsrejse, har han ret til kompensation for prisforskellen.

6.5.2 Afstår den rejsende for sin ret til en erstatningsrejse, eller kan en sådan rejse ikke tilbydes, skal den rejsende snarest eller senest 14 dage efter afståelsen, have tilbagebetalt hvad der er indbetalt i forbindelse med rejsen.

6.5.3 Bestemmelserne i punkterne 6.5.1 og 6.5.2 gælder også, hvis arrangøren indstiller rejsen uden at den rejsende er skyld i det.

6.6 Den rejsendes ret til erstatning, arrangørens indstilling af rejsen.

6.6.1 I tilfælde, hvor der henvises til punkt 6.5, har den rejsende ret til erstatning fra arrangøren, hvis det er rimeligt.

6.6.2 Retten til erstatning på grund af arrangørens aflysning af rejsen eksisterer ikke, hvis arrangøren kan påvise: (a) at færre personer end det, der er angivet i aftalen, har tilmeldt sig rejsen, og den rejsende inden for et givet tidspunkt skriftligt er blevet underrettet om rejsens annullering, eller (b) at rejsen ikke har kunnet gennemføres på grund af hindringer, der er uden for arrangørens kontrol, og som denne med rimelighed ikke kunne forventes at regne med, da kontakten blev indgået, og hvilke konsekvenser den ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet.

6.6.3 Skyldes det, at nogen som arrangøren har aftaler med, er skyld i at rejsen er blevet annulleret, er arrangøren ikke ansvarlig for erstatningskrav i henhold til punkterne 6.6.1 og 6.6.2, hvis den som han har aftale med, også er fritaget i henhold til bestemmelserne. Det samme gælder, hvis årsagen kan henføres til et tidligere led i aftalen.

6.6.4 Hvis en rejse, som arrangøren har ret til at annullere i henhold til foregående punkt, indgår i en serie af rejser, har arrangøren også ret til at annullere de andre rejser, der indgår i samme serie, forudsat at den rejsende får meddelelse om dette så hurtigt som muligt, og under alle omstændigheder ikke senere end 14 dage før afrejsen (alternativt 10 dage før afrejsen, såfremt rejsen har en varighed på højst 5 dage).

Ifølge ovenstående punkt 6.6.4 har arrangøren ret til, uden at skulle give erstatning, at annullere rejsen, hvis færre personer end et angivet minimumsantal har tilmeldt sig rejsen, og de rejsende er blevet skriftligt informeret om dette et stykke tid før afrejsen. Det minimumsantal, der gælder for vores rejser, og således er omfattet af de rejsendes rejseaftale er følgende:

Ved rejser med fly:

Rejsearrangøren har ret til at annullere rejsen, hvis ikke samtlige a) – d) nedenstående minimumsantal er opfyldt senest 30 dage før afrejsen.

a) Flytype med minimumsantal: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B747: 405, B757: 210, B767-300: 254, MD-83: 152, A320: 159, A321: 189, A330: 324.Ved rejse med andre flytyper end de ovennævnte, benyttes fly af tilsvarende størrelse til at beregne minimumsantallet.
b) 50 rejsende til det rejsemål, der er oplyst på den rejsendes bookingbekræftelse.
c) 50 rejsende til hvert indkvarteringsalternativ på den flydestination, der er oplyst på den rejsendes bookingbekræftelse.
d) 15 rejsende til rejser, der består af faste udflugtskombinationer.

Ved rejse med bus: 30 rejsende.
Ved rejse med skib: 50 rejsende
Ved rejse med tog: 15 personer. A-330-300 360 rejsende, A-321 191 rejsende

6.7 Arrangørens og den rejsendes ret til at annullere aftalen i tilfælde af interventioner m.m.

6.7.1 Både arrangøren og den rejsende har ret til at annullere rejsen, hvis der efter at rejsen er blevet bindende for begge parter, på eller i nærheden af rejsemålet eller langs planlagte ruter indtræffer katastrofer, krigshandlinger, generalstrejker eller andre indgribende hændelser, der har en væsentlig betydning for rejsens gennemførelse eller forhold på rejsemålet på det tidspunkt, hvor rejsen skal gennemføres.

6.7.2 For at undersøge om begivenheden er af så alvorlig karakter som nævnt ovenfor, skal sagkyndige/officielle svenske eller internationale myndigheder konsulteres.