Rejsevilkår for Krydstogter

Aftalens betydning
Betingelserne, der præsenteres her, er vilkår for aftalen mellem den rejsende og varemærket WonderCruises, der indgår og ejes af rejsearrangøren TUI Sverige AB. I aftalen indgår også information om det aktuelle rejsearrangement, der er præsenteret på hjemmesiden www.tui.se, som du skal sætte dig ind i.

GENERELLE KRYDSTOGTSVILKÅR FOR TUI KRYDSTOGTER / WONDERCRUISES

For rejsen gælder den Svenske Rejsebureau- og arrangørforenings (SRF) almindelige vilkår, der er aftalt for branchen den 28. juni 2018 og TUI Sverige ABs særlige vilkår, som er beskrevet herunder. De særlige vilkår er angivet i kursiv tekst.
Rejsearrangøren har ret til at anvende særlige vilkår, der afviger fra de almindelige, hvis tillempelsen af særlige vilkår skyldes rejsens specielle karakter, særlige bestemmelser om transportformen (såsom bestillings- og salgsvikår for rutefly), afvigne indkvarteringsvilkår på grund af rejsens specielle karakter eller særlige forhold på rejsemålet. De særlige vilkår må ikke stride mod loven om pakkerejser til ulempe for den rejsende.
De almindelige og særlige vilkår er en del af aftalen.

1. AFTALEN

1.1 Aftalen bliver bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling, hvis intet andet er aftalt. Arrangøren skal straks bekræfte den rejsendes bestilling. Fortrydelsesret gælder ikke for aftaler om pakkerejser.

1.1.1 Aftalen indgås og bliver bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling og den rejsende indenfor aftalt tid har betalt det aftalte depositum ifølge arrangørens anvisninger. Depositum kan også betragtes som et delbeløb af den endelige saldo.

1.2 Den hovedrejsende er den person i hvis navn, aftalen er indgået. Den hovedrejsende nævnes først i rejsedokumenterne eller på anden tydelig vis. Den hovedrejsende er ansvarlig for betaling ifølge aftalen. Alle ændringer og eventuelle afbestillinger skal foretages af den hovedrejsende. Undtagelser kan foretages, hvis den hovedrejsende bliver alvorligt syg og ikke kan gennemføre ændringen eller afbestillingen. Den hovedrejsende har ansvar for at give rejsearrangøren de korrekte bookingoplysninger for de øvrige rejsende, der er omfattet af aftalen.
Eventuel tilbagebetaling sker til den hovedrejsende.

1.3 Hvis en rejsende er under 18 år og rejser uden forældre/værge, skal det oplyses ved reservationen. Visse rejser kræver en aldersgrænse, der kan være højere end 18 år. Information gives ved tidspunkt for bestillingen.

1.3.1 I aftalen indgår information om det aktuelle rejsearrangement, se også ”Att resa med TUI” som findes på vores hjemmeside www.tui.se, og bestiller du selv på hjemmesiden finder du særlig information og en formular for mindreårige under; at-rejse-med-os/rejse-med-barn/attest

1.3.2 Minimumsalder for spædbørn er 6 måneder for at tage med på krydstogt. Dog kræves en minimumsalder på 1 år, hvis krydstogtet er planlagt med minimum tre eller flere sammenhængende dage på havet.

*For krydstogter udenfor Europa kræves en minimumslader på 21 år, alternativt at forælder/værge rejser med.
Amerikanske rederier indenfor Europa kræver en minimumsalder på 21 år.
Gæster under 21 år i egen kahyt skal have sin kahyt bestilt i tilslutning til forælder/værges kahyt.

Børn under 18 år, der ikke rejser i selskab med mindst en af sine forældre/værger, må kun tage på krydstogt, hvis han eller hun følges med en eller flere personer over 21 år, der har fået tilladelse fra mindst en af forældrene/værgerne til at tage ansvaret for barnet (erklæring fra forældre/værger kræves).

1.3.3. Særlige regler for børn/unge under 21 år med et andet efternavn end en forælder.
Voksne der rejser med børn/unge under 21 år, som de ikke er forælder eller værge til, skal fremvise barnets pas (og eventuelt visum) samt en kopi af begge forældres pas og en underskrevet bekræftelse af minimum en af barnets forældre eller værger på, at barnet har tilladelse til at rejse med rejseselskabet. Bekræftelsen skal også indeholde en udtrykkelig tilladelse til, at barnet kan få medicinsk behandling, hvis der skulle opstå en situation, hvor en læge anser, at barnet har brug for umiddelbar behandling. Disse regler gælder også, når barnet rejser med slægtninge eller venner.

1.3.4 Hvis et barn rejser med en af sine forældre/værger og har et andet efternavn end dem, skal forælder/værge kunne fremvise et gyldigt dokument, undertegnet af den forælder/værge, der ikke følger med på rejsen, der bekræfter at han/hun godkender, at barnet rejser med den anden forælder/værge. Dokumentet skal oprettes i direkte tilslutning til bestilling af rejsen, og aldrig senere end en uge inden afsejling. Dokumentet skal være på engelsk og medbringes til havnen på afrejsedagen.

1.3.5 Graviditet er ikke en sygdom og afbestilling på grund af graviditet er ikke muligt. Dog kan egne afbestillingsbeskyttelser nogle gange indeholde særlige kontaktlige rettigheder som f.eks. ombookingsmulighed. Gravide kan tage på krydstogt til graviditetens 23’nde uge Hvis den 24’ende uge indledes inden eller i løbet af krydstogtet, er det ikke tilladt at tage på krydstogt. For at en gravid kan tage på krydstogt, kræves en lægeerklæring på engelsk, der bekræfter, at der ikke er komplikationer og som viser, hvor langt henne graviditeten er.

1.3.6 Vær opmærksom på, at indtagelse af alkoholholdige drikke om bord følger de love, som gælder,der hvor skibet befinder sig. Undtagelsen er amerikanske rederier, der kræver en minimumslader på 21 år for at indtage alkohol, uanset hvor skibet befinder sig.

1.4 Tiderne for afrejse og hjemrejse i bookingbekræftelsen er foreløbige. Arrangøren skal snarest og hvis muligt senest 20 dage før afrejsen præcisere de afgangstider, der er gældende for rejsen.

1.5 Arrangøren skal give generelle oplysninger om, hvad der er gældende for pas og visum.

1.5.1. Generel information om pas og visum oplyses på www.tui.se under punktet; at rejse med TUI.
Det kræves, at dit pas er gyldigt i min. 6 måneder efter hjemrejsedatoen for at rejsen kan gennemføres.

1.6 Arrangøren skal give generel information om sunhedsbestemmelser for rejsemålet.

1.6.1 Generel information om sundhedsbestemmelser for rejsemålene oplyses på www.tui.se under punktet: Hälsa och Särskilda behov.

1.6.2. Den rejsende er selv ansvarlig for at indhente anvisninger om særlige behov, der relaterer til hans/hendes egen sundhedstilstand. Den rejsende er også ansvarlig for at finde ud af, hvilke regler der er gældende på rejsemålet, som relaterer til det personlige behov. Den rejsende skal også respektere og følge de love og regler, der er gældende i det land, der besøges. Mere information findes på UD:s reseinformation.

1.6.3 Rejsende med specielle behov skal i forbindelse med bestilling af en rejse kontakte WonderCruises direkte for at sikre, at krydstogtet vil fungere ud fra skibet og den rejsendes behov. Dette sker ved en erklæring, hvor WonderCruises skriftligt meddeles om eventuelle medicinske (fysiske og mentale) forhold. Denne kontakt er særlig vigtig for at sikre, at det valgte krydstogt er et passende rejsevalg / anbefalet skib, og det er vigtigt, at kontakten foretages. Nogle skibe har kahytter, der er specielt tilpasset størrelsesmæssigt og med tilgængelighed for handicappede, selv om skibene aldrig fuldt ud kan opfylde kravet om adgang og fremkommelighed for kørestolsbrugere. Om bord er der ingen særlig service til at hjælpe gæster med handicap eller medicinske problemer. Det er derfor vigtigt at huske på, at du selv skal kunne klare dig eller at du rejser med nogen, som kan bidrage med al den nødvendige hjælp. Visse forhold (f.eks. brug af tenderbåde til landgang) kan forhindre landgang i visse havne.

1.7 Tilslutningsrejse eller specialarrangementer indgår kun i pakkerejseaftalen, hvis de er bestilt sammen og på samme tid som de ydelser, der indgår i pakkerejsen, eller hvis de er solgt sammen med andre ydelser til en totalpris.

1.8 Eventuelle ønsker eller særlige ydelser på den rejsendes anmodning indgår kun i aftalen, hvis disse udtrykkeligt bekræftes skriftligt af arrangøren.

1.9 Den rejsende har pligt til at kontrollere bookingbekræftelsen/rejsedokumenterne, så snart de er modtaget, for at sikre at alle oplysninger er korrekte samt at navne er stavet korrekt og i overensstemmelse med passet. Eventuelle fejl skal påtales hurtigst muligt. Arrangøren forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, der svarer til de faktiske omkostninger ved at korrigere forkerte oplysninger sammen med en rimelig kompensation for det ekstra arbejde, som korrektionen indebærer. Hvis fejlen skyldes arrangøren, skal rettelserne foretages uden omkostninger for den rejsende.

1.10 Den hovedrejsende skal omgående meddele arrangøren om eventuelle ændringer af adresse, e-mailadresse, telefon eller andre oplysninger, der er vigtige for at arrangøren kan komme i kontakt med den rejsende.

1.10.1 Eventuelle meddelelser fra arrangøren, fra bestillingstidspunktet til hjemrejse er gennemført, sendes via SMS og e-mail.

1.11 For visse rejser kræves et minimums antal deltagere for at rejsen kan blive gennemført. De rejsende skal i så fald tydeligt informeres om dette i forbindelse med bestillingstidspunktet.

1.12 Hvis flybilletter er en del af pakkerejsen, skal de bruges i den rigtige rækkefølge. Rejsende kan således ikke kun benytte en hjemrejsebillet, når der er bestilt en returbillet, eller kun en del af en flystrækning. Bliver billetten ikke udnyttet fra start, annulleres de resterende dele.

*1.12.1 Rejsende der ifølge pkt 1.12 ikke udnytter dele af en bestilt rejse eller som af en eller anden grund indfinder sig for sent i lufthavnen eller på nærmere aftalt afhentnings-/afrejsested/havn, mister retten til rejsens og/eller alle pakkerejsens dele. Enhver refusion af rejsens pris vil ikke ske.

1.12.2 En ombooking er at betragte som en afbestilling af en tidligere indgået aftale. Det nye bookingnummer oplyses ved at slutcifrene i bookingnumret ændres.

1.12.3 De respektive flyselskabers generelle regler og vilkår indgår og er en del af aftalen. Læs mere om dette på www.tui.se under flyinformation. Eller på de respektive flyselskabers egne hjemmesider.

1.12.4 De respektive rederiers generelle regler og vilkår indgår og er en del af aftalen. Læs mere om dette på www.tui.se. Du kan også læse dem på de respektive rederiers hjemmesider.

1.12.5 En gennemført bestilling med charterfly bekræftes via mail med en bookingbekræftelse i direkte forbindelse med den gennemførte bestilling. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive sin bestillingsbekræftelse. Billetten modtages via mail cirka 14 dage før afrejse. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive billetten. Billetten er personlig og at betragte som et værdipapir, og skal medbringes på hele rejsen, da den er nødvendig for rejsens gennemførelse. En gennemført booking med rutefly bekræftes via mail med en bookingbekræftelse direkte efter, at bestillingen er foretaget. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive sin bestillingsbekræftelse. Billetten modtages via mail cirka 14 dage før afrejse. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive billetten. Billetten er personlig og at betragte som et værdipapir, og skal medbringes på hele rejsen, da den er nødvendig for rejsens gennemførelse.*

2. PRIS OG BETALING

2.1 Prisen skal oplyses på en sådan måde, at hele rejsens pris er tydeligt angivet. Prisen skal omfatte alle ydelser i aftalen samt obligatoriske tillæg, skatter og afgifter.

2.1.1 Til obligatoriske skatter regnes ikke eventuelle lokale skatter, der opkræves af lokale myndigheder. I så fald informeres den rejsende inden bestillingstidspunktet/eller inden afrejsen. Afgiften kan dog blive opkrævet på destinationen af f.eks. lufthavnsmyndigheder, hoteller eller lignende, afhængig af afgiftens art.

2.2 Den rejsende skal betale rejsens pris senest på det tidspunkt, der fremgår af aftalen.

2.2.1 Hele rejsens pris skal være arrangøren i hænde senest 60 dage før rejsens gennemførelse. Betalingsvilkårene kan variere mellem pakkerejser med charter- eller rutefly og/eller billettype, og oplyses i så fald inden aftalen indgås. Betalingen skal kunne bekræftes før afrejsen.

2.2.2 Hvis depositum ikke er os i hænde senest 3 dage efter bestillingstidspunktet, bliver rejsen automatisk annulleret.

2.3 I forbindelse med bookingbekræftelsen kan arrangøren kræve en første delbetaling (depositum), der skal være rimeligt i forhold til rejsens pris og omstændighederne iøvrigt.

2.3.1 Bestilling af et krydstogt bekræftes til TUI med en delbetaling (depositum). Dette er, hvis intet andet er aftalt i forbindelse med bestillingen, 4.500 DKK pr. person. Depositum for krydstogter betales indenfor tre dage fra bestillingstidspunktet, hvis intet andet er aftalt.

2.3.2 Ved bestilling af en rejse mindre end 60 dage før afrejsen, skal det totale beløb for rejsen betales med det samme.

2.4 Hvis den rejsende ikke betaler rejsens pris ifølge aftalen, har arrangøren ret til at ophæve aftalen og beholde depositum som kompensation, hvis det ikke er urimeligt.

2.4.1 Det rimelige gebyr for en evt. afbestilling ifølge punkt 2.4, sker i overensstemmelse med afbestillingsgebyrer i henhold til denne aftale.

2.5 Med mindre andet er udtrykkeligt oplyst, er rejsens pris baseret på indkvartering for to personer i delt dobbeltværelse. Ved indkvartering af kun én person i dobbeltværelse eller større værelse, der er beregnet for mere end én person, har arrangøren ret til at opkræve et tillægsgebyr.

2.5.1 WonderCruises baserer sine priser på kahytspris for to personer. Hvis en kahyt kan bestilles af færre eller flere personer, kan denne pris også blive oplyst.

2.6 Arrangøren er desuden forpligtet til at informere den rejsende om eventuelle omkostninger, der kan tilkomme.

2.6.1 For rejsende der har valgt et krydstogt med WonderCruises er der mulighed for at købe en eksterne afbestillingsforsikring af forsikringsselskabet Allianz, læs mere om dette på www.magroup-online.com/LCWL/TWC/SE/sv/travel-insurance-quote/. En afbestillingsforsikring kan aldrig annulleres eller refunderes, da den er gældende fra det øjeblik den aftales og betales.
Allianz tilbyder også en særlig og separat supplerende rejseforsikring for krydstogtsrejsende; www.magroup-online.com/LCWL/TWT/SE/sv/travel-insurance-quote/
.

3. DEN REJSENDES RET TIL ÆNDRING OG AFBESTILLING

3.1 Den rejsende har ret til at ændre aftalen, hvis arrangøren har godkendt det. Ændringer i aftalen kan medføre ekstra udgifter for den rejsende fra arrangøren eller anden part.

3.1.1 Ændringer af aftaler er ikke altid muligt, men skal godkendes af de respektive flyselskaber og rederier. Eventuelle omkostninger er individuelle, afhængig af rejse og billettype, gebyrerne bestemmes ud fra pakkerejsen og opkræves hos den rejsende.

3.2 Den rejsende har ret til at afbestille en rejse. Arrangøren forbeholder sig ret til at kræve refusion af den rejsende for de omkostninger, som arrangøren rammes af som følge af afbestillingen. Arrangøren kan fastsætte rimelige standardiserede afbestillingsomkostninger baseret på tidspunktet for afbestillingen. Hvis arrangøren ikke har fastsat nogle standardiserede afbestillingsomkostninger, har arrangøren ret til et rimeligt afbestillingsgebyr.

*3.2.1 Ved afbestilling tidligere end 30 dage før afrejse, skal den rejsende betale depositum som afbestillingsgebyr. Afbestillingsgebyret pr. person er altid laveste depositumsbetaling.

3.2.2 Ved afbestilling senere, men tidligere end 14 dage før afrejse, skal den rejsende betale 25 % af rejsens pris, dog minimum depositumsbetaling.

3.2.3 Sker afbestillingen derefter, men tidligere end 8 dage før afrejse, skal den rejsende betale 50 % af rejsens pris, dog minimum depositumsbetaling.

3.2.4 Sker afbestillingen indenfor 8 dage før afrejse, skal det rejsende betale hele rejsens pris.

3.2.5 Pakkerejser med rutefly er til en vis del ikke mulige at refundere. Flyskatter og afgifter tilbagebetales aldrig.

3.2.6 Rejsende, der har afbestilt i henhold til Allianz afbestillingsforsikring for krydstogter, afbestiller deres rejse i henhold til WonderCruises afbestillingsinstruktion og tager derefter direkte kontakt til forsikringsselskabet Allianz for at anmelde skaden og få den behandlet. Dette sker direkte og ifølge aftale til claims.fga@dk.falck.com.

3.2.7 Ved afbestilling af enlige rejsende i kahyt, kan de resterende rejsende komme til at betale et tomsengstillæg, hvis sengen forbliver tom i kahytten. Tillægget varierer fra skib til skib.

3.2.8 Afbestilling skal ske omgående men ikke senere end tiden for indchedkning i den aktuelle afrejselufthavn og af den hovedrejsende til tlf: 70 10 10 50. Ved afbestilling udenfor vores åbningstider, f.eks om natten inden afrejse, skal der sendes en afbestillingsbekræftelse på mail til: www.tui.dk samt ringes til TUI på 70 10 10 50 ved først mulige lejlighed for at bekræfte afbestillingen af rejsen endeligt. Oplysninger, der kræves for at afbestillingen kan gennemføres af den rejsende: bookingnummer, navn, afrejsedato og rederi. Har du en afbestillingsforsikring, skal du derefter umiddelbart tage kontakt til forsikringsselskabet.

*Efter afbestilling vil det beløb, som den rejsende har til gode, blive tilbagebetalt umiddelbart, dog senest 14 dage efter afbestilling og godkendt årsag til dette.

3.2.9 I de tilfælde hvor indbetalingen af rejsen er foretaget med kort, tilbagebetales beløbet til det kort, der blev benyttet ved betaling, ellers bliver beløbet tilbagebetalt til den hovedansvarlige for rejsen.*

Afbestiller du din pakkerejse og har tegnet en separat afbestillingsforsikring (Allianz), og afbestillingen er omfattet af denne, gælder deres forsikringsvilkår, som er en separat forsikringsaftale, som du kan se på ”Min Sida” på www.tui.se.

4. DEN REJSENDES RET TIL AT VIDEREGIVE REJSEN

4.1 Den rejsende kan overdrage aftalen til enhver, der opfylder alle vilkår for at deltage i rejsen.
Sådanne vilkår kan for eksempel være, at transportøren eller et anden part som arrangøren benytter ifølge de gældende regler, skal godkende ændringen af den rejsende. Den rejsende skal i god tid inden afrejsen, informere arrangøren om videregivelsen. Meddelelser, der er foretaget senest syv dage før afrejse, betragtes altid som rettidigt.

*4.1.1 Overdragelse af en pakkerejse med rutefly/charterfly i forbindelse med en krydstogtsbillet, kan normalt ikke foretages, da disse billetter er strengt personlige og normalt ikke tillader en overdragelse, uden at hele billetten/rejsens pris mistes ifølge afbestillingsvilkårene.

4.1.2 Ved ændring af forkert stavet navn på en pakkerejse med charterfly, tages et administrativt gebyr på kr. 500,- pr. person. Gælder ændringen pakkerejse med rutefly, er det administrative beløb kr. 500,- pr. person samt et gebyr som de respektive flyselskaber fastsætter, forudsat at de godkender ændringen. Udover de gebyrer som flyselskabet tager for en eventuel overdragelse, tilkommer det gebyr som det respektive rederi fastsætter i det tilfælde, de godkender overdragelsen, da hver krydstogtsbestilling er at betragte som personlig.*

4.2 Arrangøren kan opkræve et rimeligt gebyr for ændringen. Gebyret må ikke overstige de omkostninger som ændringen medfører for arrangøren. Arrangøren skal fremvise, hvordan omkostningerne er udregnet.

4.2.1 Ved overdragelse af en pakkerejse med charterfly tages et administrativt gebyr på kr. 500,- pr. person. Det er normalt ikke muligt at ovedrage flybilletter og/ eller krydstogt. I det tilfælde, et ruteflyselskab eller et rederi vælger at acceptere en overdragelse, forbeholder vi os retten til at opkræve den faktiske udgift for overdragelsen ifølge de respektive flyselskabers vilkår med tillæg af den administrative omkostning på 500,-. Udover de gebyrer som flyselskabet tager for en eventuel overdragelse, tilkommer det gebyr som det respektive rederi fastsætter i det tilfælde, de godkender overdragelsen, da hver krydstogtsbestilling er at betragte som personlig.

4.3 Overdrageren og den der modtager den, er solidarisk ansvarlige overfor arrangøren eller forhandleren for alt hvad der mangles at betale for rejsen og for de ekstra omkostninger, som overdragelsen medfører.

5. ÆNDRINGER INDEN REJSEN

5.1 Ændring af aftalevilkår
Arrangøren har ret til at foretage ændringer i aftalen, forudsat at arrangøren informerer den rejsende om ændringerne på en klar, begribelig og tydelig måde. Hvis ændringen er ubetydelig, for eksempel en mindre ændring af flytider, har den rejsende ikke ret til refusion eller erstatning. Ved væsentlige ændringer af rejsen, skal den rejsende, hvis muligt, tilbydes en alternativ rejse eller have retten til at opsige aftalen uden afbestillingsomkostninger.

5.1.1 Eventuelle ændringer (f.eks. tidstabelsændring) meddeles pr. telefon, mail, brev eller sms til den hovedrejsende, der via aftalen forpligter sig til at underrette de øvrige rejsende på bestillingen om den aktuelle ændring. Det er derfor særligt vigtigt, at de oplysninger, der gives er korrekte og forstået af den hovedrejsende, hvis dette er relevant inden afrejsen.

5.1.2 Arrangøren forbeholder sig ret til, inden en aftale træffes med den rejsende, at foretage ændringer af oplysninger på hjemmesiden og/eller i brochuren. Arrangøren forbeholder sig også ret til at ændre vilkårene for visse rejser ifølge pkt 5.1.

5.2 Ændring af prisen

5.2.1 Arrangøren kan hæve prisen for rejsen, hvis stigningen skyldes ændringer i brændstofsomkostninger, skatter og offentlige gebyrer eller valutakurser.

5.2.2 Prisen kan forhøjes med et beløb, der svarer til den rejsendes andel af omkostningsforhøjelsen, som arrangøren er blevet ramt af. Retten til prisstigninger er kun tilladt, hvis omkostningsforøgelsen sammenlagt overstiger 100 kroner.

5.2.3 Rejsens pris skal nedsættes, hvis arrangørens omkostninger af ovennævnte årsager falder med mindst 100 kroner pr. booking. Arrangøren kan fratrække faktiske administrative omkostninger ved en prisnedsættelse

5.2.4 Arrangøren skal så hurtigt som mulig underrette den rejsende om prisændringerne. Underrettelsen skal indeholde grunden til ændringen samt en udregning.

5.2.5 Prisen må ikke hæves, og skal heller ikke nedsættes, hvis der er mindre end 20 dage til den aftalte afrejsedag.

5.2.6 Arrangøren kan i sine særlige vilkår afvige fra retten til at hæve prisen ifølge 5.2.1. I så fald behøver arrangøren heller ikke at sænke prisen ifølge 5.2.3

5.2.7 Prisgaranti gælder for pakkerejser med charterfly fra det øjeblik, hvor depositum er betalt. For pakkerejser med rutefly gælder prisgarantien, når slutbeløbet er blevet betalt. Prisgarantien gælder ikke for nye eller forhøjede skatter, told eller afgifter/gebyrer for tjenester, der er inkluderet i rejsen. Skulle omkostningerne for rejsens gennemførelse blive mindsket inden afrejsen, kan den rejsende ikke opkræve en nedsættelse af prisen.

5.3 Den rejsendes ret til at ophæve aftalen uden afbestillingsgebyr

5.3.1 Hvis den rejsende vil opsige sin aftale på grund af væsentlige ændringer, for eksempel hvis prisen forhøjes med mere end 8% af pakkerejsens totalpris, skal den rejsende informere arrangøren om, at aftalen opsiges indenfor en rimelig frist, efter at arrangøren har oplyst den rejsende om ændringen. Gør den rejsende ikke det, bliver han/hun bundet af en ny aftale.

5.3.2 Hvis pakkerejseaftalen opsiges, skal arrangøren inden for rimelig tid og senest 14 dage efter aftalens opsigelse, refundere hele rejsens pris

5.4 Arrangørens og den rejsendes ret til at opsige aftalen ved uundgåelige og ekstraordinære begivenheder

5.4.1 Både arrangøren og den rejsende har ret til at annullere rejsen, hvis gennemførelsen af pakkerejsen eller transporten af passagerer til rejsemålet påvirkes væsentligt af uundgåelige og ekstraoridnære begivenheder på rejsemålet eller i dets umiddelbare nærhed. Med uundgåelige og ekstraoridnære begivenheder menes for eksempel alvorlige sikkerhedsproblemer som krig, terrorisme, udbrud af alvorlige sygdomme eller naturkatastrofer. Den rejsende har i så fald ret til at annullere rejsen uden at skulle betale afbestillingsgebyr. Hvis arrangøren opsiger aftalen i henhold til dette punkt, har den rejsende ikke krav på erstatning. Den rejsende har i så fald rett il fuld refundering af rejsens pris ifølge punkt 5.3.2.

5.4.2 Den rejsende har ikke ret til at annullere rejsen, hvis de uundgåelige og ekstraordinære begivenheder var offentlig kendt på det tidspunkt da rejsen blev bestilt.

5.4.3 For at undersøge om begivenheden er af så alvorlig karakter som nævnt ovenfor, skal sagkyndige/officielle danske eller internationale myndigheder konsulteres.
En gældende frarådelse fra Udenrigsministeriet skal altid betragtes som en grund til opsigelsen.

6. ARRANGØRENS ANSVAR FOR PAKKEREJSENS GENNEMFØRELSE

6.1 Manglende gennemførelse

Hvis en rejse ikke udføres i henhold til aftalen, skal arrangøren afhjælpe fejlen inden for en rimelig frist. Arrangøren er imidlertid ikke forpligtet til at afhjælpe fejlen, hvis det er umuligt, eller hvis det vil medføre uforholdsmæssige omkostninger. Hvis arrangøren ikke korrigerer fejlen, kan den rejsende have ret til prisnedslag og skadeserstatning.

6.1.1 Den rejsende er ikke berettiget til erstatning, hvis arrangøren kan påvise, at fejlen skyldes en hindring udenfor arrangørens kontrol, som denne med rimelighed ikke kunne forventes at have taget hensyn til, da kontrakten blev indgået, og hvis konsekvenser denne ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet.

6.2 Væsentlige fejl

6.2.1 Hvis der efter afrejsen er væsentlige dele af de aftalte ydelser, der ikke kan leveres, skal arrangøren om muligt tilbyde ligeværdigt eller mindst ligeværdigt alternativ uden ekstra omkostning for den rejsende. Kan arrangøren ikke tilbyde dette, skal arrangøren tilbyde alternativ af lavere kvalitet sammen med et passende prisnedslag. Rejsende kan kun afvise et sådan alternativ, såfremt dette ikke kan anses for at være sammenligneligt med det som skulle leveres i henhold til aftalen eler såfremt prisnedslaget ikke kan anses for passende.

6.2.2 Kan arrangøren ikke tilbyde et alternativ, eller hvis den rejsende har ret til at afvise alternativet i henhold til 6.2.1, kan den rejsende have ret til prisnedslag og erstatning.

6.2.3 Ved fejl, der påvirker gennemførelsen af pakkerejsen væsentligt, og som arrangøren ikke har afhjulpet inden for en rimelig tid, kan den rejsende opsige aftalen og samtidig have ret til prisnedslag og erstatning.

6.2.4 Kan arrangøren ikke tilbyde et alternativ, eller hvis den rejsende har ret til at afvise et sådan alternativ i henhold til 6.2.1, eller hvis den rejsende har opsagt aftalen i henhold til 6.2.3, har den rejsende ret til ligeværdig hjemtransport uden unødig forsinkelse og uden ekstra omkostninger, såfremt pakkerejsen inkluderer transport og den rejsende er på destinationen.

7. OM PRISNEDSLAG OG SKADESERSTATNING

7.1 Prisnedslag gives ikke, hvis arrangøren kan påvise, at fejlen skyldes den rejsende.

7.2 Den rejsende er ikke berettiget til erstatning, hvis arrangøren kan påvise, at fejlen skyldes den rejsende eller uvedkommende tredjemand, der ikke er tilknyttet rejseydelsen, der er inkluderet i pakkerejsen, eller hvis fejlen skyldes uundgåelige og ekstraordinære begivenheder.

7.3 Hvis fejlen skyldes nogen som arrangøren har aftaler med, er arrangøren kun fri for erstatningsansvar, hvis den han har indgået aftalen med, også er fri ifølge denne bestemmelse. Det samme gælder, hvis fejlen skyldes en anden i et tidligere led.

7.4 Den rejsende har ikke ret til erstatning på grund af aflysning af rejsen, hvis arrangøren kan påvise, at antallet af tilmeldte er mindre end det anførte minimum i kontrakten, og at de rejsende er blevet skriftligt underrettet om aflysning af rejsen inden for en fastsat periode.

• 20 dage før afrejse, hvis rejsen varer længere end 6 dage
• 7 dage før afrejse, hvis rejsen varer mellem 2 og 6 dage
• 48 timer før afrejse, hvis rejsen er kortere end 2 dage

7.4. I henhold til afsnit 7.4 herover, har arrangøren ret til at annullere rejsen uden at give erstatning, hvis arrangøren kan påvise, at færre personer end minimumsantallet, har tilmeldt sig rejsen, og den rejsende indenfor et givet tidspunkt skriftligt er blevet information om rejsens annullering i henhold til 7.4. Det mindste antal rejsende, der er gældende i den nuværende aftale er som følger:

Ved rejser med fly:
Rejsearrangøren har ret til at annullere rejsen, hvis ikke samtlige a) – d) nedenstående minimumsantal er opfyldt i henhold til punkt 7.4

a) Flytype med minimumsantal: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B747: 405, B757: 210, B767-300: 254, MD-83: 152, A320: 159, A321: 189, A330: 324.Ved rejse med andre flytyper end de ovennævnte, benyttes fly af tilsvarende størrelse til at beregne minimumsantallet.
b) 50 rejsende til det rejsemål, der er oplyst på den rejsendes bookingbekræftelse.
c) 50 rejsende til hvert indkvarteringsalternativ på den flydestination, der er oplyst på den rejsendes bookingbekræftelse.
d) 15 rejsende til rejser, der består af faste udflugtskombinationer.
Ved rejse med bus: 30 rejsende.
Ved rejse med skib: 50 rejsende.
Ved rejse med tog: 15 personer. A-330-300 360 rejsende, A-321 191 rejsende.

7.5 Skadeserstatning ifølge disse vilkår omfatter kompensation for økonomisk skade, erstatning for personskade og skade på ejendom. Det er den rejsendes pligt at begrænse skaden så vidt muligt.

7.6 Med mindre andet er begrænset af pakkerejseloven eller anden obligatorisk lovgivning, er arrangørens ansvar for skadeserstatning begrænset til tre gange pakkerejsens pris. Denne begrænsning gælder dog ikke for personskade eller skader, der er forårsaget forsætligt eller uagtsomt.

8. REKLAMATION

8.1 Den rejsende kan ikke påråbe sig fejl i de aftalte ydelser, hvis han ikke underretter arrangøren eller forhandleren om fejlen indenfor en rimelig tidsfrist, efter at han har opdaget fejlen. Dette skal ske så hurtigt som muligt og på rejsedestinationen. Ved fastsættelse af enhver kompensation eller erstatning for skader, tages der hensyn til, hvornår den rejsende har reklameret, da tidspunktet for en sådan reklamation kunne have betydet, at arrangøren kunne have løst problemet.

8.1.1 Eventuelle klager i løbet af rejsen, skal med henblik på afhjælpning på stedet, gøres gældende overfor krydstogtsværten om bord. Reklamationer skal ske skriftligt senest to måneder efter hjemkomst fra rejsen og mailes til
reklamation@tui.se

8.2 Uanset punkt 8.1, kan det rejsende påberåbe sig fejl, hvis arrangøren eller forhandleren har handlet groft uagtsomt eller i strid med almindelig hæderlighed.

9. DEN REJSENDES ANSVAR PÅ REJSEN

9.1 Arrangørens anvisninger

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, der gælder for rejsen og på rejsemålet og opføre sig så andre medrejsende eller andre ikke forstyrres. Hvis den rejsende overtræder dette, kan arrangøren ophæve rejseaftalen uden at den rejsende har krav på erstatning eller refundering.

9.2 Den rejsendes ansvar for skader

Den rejsende er erstatningsansvarlig for eventuelle skader, som den rejsende gennem uagtsomhed forvolder rejserrangøren.

9.3 Den rejsendes ansvar for formaliteter

9.3.1 Den rejsende er selv ansvarlig for at overholde de nødvendige formaliteter for rejsens gennemførelse, såsom besiddelse af billetter, gyldigt pas, visum, vaccinationer og forsikring.
Det er også den rejsendes ansvar at medbringe samtlige rejsedokumenter, der er pårkævet for rejsens gennemførelse.

9.3.2 Den rejsende skal i forbindelse med alle transporter, der er inkluderet i pakkerejsen, sørge for at have gennemført check-in i overensstemmelse med rejseplanen eller ifølge andre anvisninger fra arrangøren eller transportøren.

9.3.3 Den rejsende er selv ansvarlig for alle omkostninger der opstår på grund af manglende formaliteter, såsom hjemtransport på grund af manglende pas, med mindre fejlen skyldes forkerte oplysninger fra rejsearrangøren eller forhandlerens side.

9.3.4 Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret om information fra rejsearrangøren.

9.4 Afvigelser fra arrangementet

Rejsende, der efter at rejsen er begyndt, afviger fra arrangementet, er forpligtet til at oplyse dette til arrangøren eller dennes repræsentant.

9.4.1 Ved afvigelse i henhold til punkt 9.4, har den rejsende intet krav om tilbagebetaling af de dele af rejsen, der ikke udnyttes.

9.4.2 Ved hjemrejse med fly, er den rejsende selv ansvarlig for at sikre sig, at flyselskabet ikke har ændret afrejsetiden, f.eks. ved en flyforsinkelse.

10. ARRANGØRENS PLIGT TIL AT YDE ASSISTANCE

Hvis den rejsende kommer i vanskeligheder i løbet af rejsen, er arrangøren forpligtet til at yde en passende assistance. Denne hjælp kan f.eks. være information om sundhedsydelser, lokale myndigheder og konsulær støtte. Arrangøren har ret til at opkræve et rimeligt gebyr for sådan en ydelse, hvis situationen er opstået forsætligt eller som følge af uagtsomhed fra den rejsendes side.

10.1 Assistance eller hjælp i henhold til punkt 10 kan ske i form af personlig hjælp, assistance via lokale partnere eller støtte via Guide Online, afhængigt af omstændighederne og rejsens art.

11. KONFLIKTLØSNING

11.1 Parterne bør forsøge at opnå enighed omkring fortolkningen eller gennemførelsen af aftalen gennem forhandlinger. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indbringes for Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller domstolen. En konflikt kan også prøves via EU-kommissionens onlineplatform http://ec.europa.eu/odr.

11.1.1 Reklamationer skal ske skriftligt senest to måneder efter hjemkomst fra rejsen til reklamation@tui.se

12. TILLÆGSARRANGEMENT

Såfremt dette er oplyst på hjemmesiden eller ved speciel bestilling, kan der opkræves tillæg for ekstra ydelser i form af speciel indkvartering, udflugter, måltider, aftenarrangement, børneklubber, golf etc. Ved afbestilling af sådanne tillægsarrangementer gælder, såfremt intet andet er anført, de vilkårer under punkt 3 i de almene rejsevilkår. Såfremt disse ekstra ydelser ikke kan leveres, tilbagebetales tillægget herfor.

13. BAGAGE OM BORD PÅ FLYET

Det er ikke tilladt at checke værdigenstande eller tyverisikre varer, som f.eks. elektronisk udstyr, kameraer, computere, smykker, kontanter etc. ind på flyet. Af sikkerhedsmæssige årsager er farligt gods forbudt at medbringe ombord eller i indchecket bagage. Farligt gods defineres som ex. våben af forskellig slags, beholdere under tryk, fyrværkeri og andre brandbare artikler, eksplosive og brændbare stoffer, maling samt gift og substanser, der indeholder bakterier eller virus. Læs mere om farligt gods, forbud og øvrige bagageregler under flyinformation på respektive flyselskabs hjemmeside.
Er du i tvivl om, hvor meget bagage du må medbringe, se www.tui.se under Flyginformation.

13.1 BAGAGE OM BORD PÅ SKIBET

Følgende er ikke tilladt at medbringe: alkohol, strygejern, stearinlys, våben (heller ikke knive, lommeknive, Leatherman etc.), proptrækker, kaffemaskine/el-koger, elektriske transformatorer, brandfarlige væsker, sprængfarlige ting (f.eks. fyrværkeri), amatør radioudstyr, hockeystave, rusmidler, saks, skateboard/surfbræt, mad og drikke.
Medbragte alkoholholdige drikkevarer skal deklareres ved ombordstigning. Drikkevarerne opbevares ombord og udleveres straks inden afstigning sidste dag fra krydstogtskibet.

14. USPECIFICERET KAHYT

Ved bestilling af uspecificeret kahyt (GUA, guarantee, garanti og lignende) oplyses kahytnummeret ved indcheckning eller på billetten. Garanti for en kahyt i en bestemt kategori, opgradering til højere kategori, ønsker om bestemt beliggenhed eller andet kan ikke imødekommes. Billetter for uspecificerede bestillinger færdiggøres oftest meget kort tid før afrejsen.

15. ÆNDRING AF REJSERUTE

WonderCruises kan ikke garantere, at skibet anløber alle de havne, som er planlagt, eller til punkt og prikke følger den planlagte sejlrute. Skibets kaptajn har ret til, af hensyn til gæsternes sikkerhed ombord, at udelukke havne, anløbe andre havne, afvige fra den planlagte rejserute og indsætte et andet skib. WonderCruises er heller ikke ansvarlig for manglende overholdelse af ankomst- og afgangstiderne angivet for havnene, og ingen kompensation betales for eventuelle afvigelser.

16. PERSONOPLYSNINGER

Når du bestiller en rejse eller andre ydelser på hjemmesiden, pr. telefon eller ved personlig henvendelse, vil de personoplysninger, som du giver, såsom bl.a. navn, rejsemål, ønskemål om specialkost og særlig information om din helbredstilstand i forbindelse med rejsen, blive behandlet af TUI Sverige og i visse tilfælde af andre selskaber indenfor TUI-Group. Dine personoplysninger vil også kunne blive brugt af TUIs samarbejdspartnere indenfor rejsebranchen, f.eks. flyselskaber, hoteller, lokale samarbejdspartnere på rejsemålet samt af TUIs betroede leverandører af administrative ydelser samt systemydelser. Afhængigt af hvor dit rejsemål er beliggende, kan dine personoplysninger blive anvendt udenfor EU og det Europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS).

Vi vil også behandle nødvendige personoplysninger, som du oplyser om personer i dit rejseselskab. Hvis du ved bestilling af rejsen giver personoplysninger om andre personer, skal du være sikker på, at disse personer samtykker, og at du har tilladelse til at udlevere oplysningerne. Hvis det er relevant, bør du også sikre dig, at de forstår, hvordan deres personoplysninger bliver brugt af os.

TUI Sverige er personoplysnings-ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi indhenter fra dig. Selskabet TUI Nordic Holding AB har dog et overgribende ansvar for hele den nordiske koncerns virksomhed og dermed en dominerende indflydelse på de nordiske selskaber. TUI Sverige og TUI Nordic Holding AB har derigennem et fælles personoplysningsansvar. TUI Sverige er imidlertid din hovedkontakt, og det er til os, du skal henvende dig med spørgsmål og med hensyn til udøvelse af dine rettigheder.

Vi kan også benytte dine personoplysninger til at give dig forskellige tilbud på produkter og anden markedsføring.
Du kan når som helst afmelde dig denne form for markedsføring ved at kontakte os.

TUI behandler alle personoplysninger ifølge gældende lov. Vi værner om din integritet og ønsker at være transparente med, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet. Dine personoplysninger tilhører dig. Vi beder dig derfor om at læse hele vores Privatlivspolitik, hvor alt information om personoplysningsbehandling og dine rettigheder fremgår.
Du kan også kontakte os via følgende kontaktoplysninger: TUI Sverige AB org. nr. 556211-6615, Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm. Tel: 08-720 72 00, E-post: dpo@tuinordic.com

17. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

TUI tager forbehold for korrekturfejl i denne publikation.

Kontakt os gerne på: www.tui.se/kundservice TUI Sverige Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm. Tel: 08-720 72 00