7 - Kundens ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som TUI eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, TUI, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Oplysninger udover hvad der er givet af TUI, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. TUI kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.

Det påhviler den rejsende selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra TUI.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret hos TUI’s lokale repræsentant eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte TUI’s lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.

Den rejsende er endvidere selv ansvarlig for at overholde eventuelle af TUI oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger.

Rejser man på pakkerejse med rutefly, og har linket ’Check My Trip’ under "Min side" på www.tui.dk, skal man selv kontrollere sin afgangstid.

Undladelse af genbekræftelse betyder, at de pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side.

De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken TUI eller luftfartsselskab.

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. TUI er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.

Den rejsende bærer selv ansvaret for, såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport.

Gravide rejsende skal kontrollere det respektive flyselskabs retningslinjer, for at kunne gennemføre en rejse efter 32. svangerskabsuge. Læs mere om de konkrete regler her.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis du har vundet din rejse som præmie i en konkurrence, så er den skattepligtig som personlig indkomst. Du skal skrive beløbet på din årsopgørelse. **Læs mere hos SKAT.