5 - Ansvar efter afrejse

TUI er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med informationerne på www.tui.dk og rejseaftalen. TUI forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end TUI.

Såfremt der mellem TUI og den rejsende er truffet særlige aftaler, der afviger fra de anførte vilkår på www.tui.dk, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, annoncer eller særlige aftaler med TUI, er angivet på billetten, eller ydelserne er af ringere kvalitet, end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at TUI har ret til ansvarsfrit at aflyse programførte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har TUI ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre TUI uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.

Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper TUI ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder TUI at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker indenfor rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er ferierejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med ferierejsen er væsentlig forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald umiddelbart efter at underrette TUI’s repræsentant på stedet herom.

Hæver den rejsende aftalen, skal TUI tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme TUI en godtgørelse, som svarer til den værdi, ferierejsen må antages at have haft for den rejsende. Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

Lider den rejsende et økonomisk tab som følge af, at ferierejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra TUI, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af TUI eller nogen TUI er ansvarlig for.

TUI er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som TUI eller nogen TUI er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet, (force majeure).

Erstatning for person- og bagageskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartselskabets ansvar.

Det bemærkes, at alle ankomsttider, der er angivet på www.tui.dk eller på rejsebeviset m.v., skal betragtes som forventede, hvorfor TUI ikke kan gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

TUI yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder.

Endelig fraskriver TUI sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer/hjemmesider. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. TUI er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Personlige oplysninger

Ved bekræftelse af din bestilte rejse, giver du tilladelse til, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataloven.

Behandling af persondata er som følger:

Personoplysninger, eksempelvis navn, fødselsdato, køn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, som du oplyser i forbindelse med bestilling af rejse eller andre tjenester på webben, pr. telefon, ved besøg i en af vores butikker, eller personoplysninger der i øvrigt registreres i forbindelse med bestilling, rejsemål, ønsker om specialkost eller særlig information fra dig om din sundhedstilstand i forbindelse med en rejse, eller i øvrigt indenfor rammerne af kundeforholdet, vil blive behandlet af TUI Danmark A/S, og hvor det er hensigtsmæssigt, af andre selskaber indenfor TUI koncernen. Dine personoplysninger kan også blive behandlet af TUI’s samarbejdspartnere indenfor rejsebranchen, f.eks. flyselskaber, hoteller, lokale samarbejdspartnere på rejsemålet samt af TUI betroede leverandører af administrative tjenester samt systemtjenester. Afhængig af, hvor dit rejsemål ligger, kan dine personoplysninger blive behandlet udenfor EU og det Europæiske økonomiske samarbejdsområde (EES).

Dine personoplysninger vil blive behandlet for, at TUI skal kunne udføre den pågældende opgave, f.eks. levere den rejse eller de tillægsydelser, som du har bestilt. Behandling af dine personoplysninger kan også ske for, at TUI kan opfylde forpligtelser ifølge love og bestemmelser, f.eks. gældende sikkerhed. Behandlingen kan også omfatte oplysninger om kontakter mellem dig og TUI, f.eks. registrering af forespørgsler og klager.

Dine personoplysninger vil også kunne danne grundlag for TUIs markeds- og kundeanalyser, samt risikohåndtering og statistikker. TUI kan også, hvis du ikke skriftligt har modsat dig direkte markedsføring, benytte dine kundeoplysninger til at give dig forskellige tilbud om produkter og tjenesteydelser fra TUI.

Gennem din bestilling af en rejse, tillader du, at dine personoplysninger vil kunne opbevares af TUI i tre år. Hvis du indenfor tre år, fra hjemkomsten af denne rejse, foretager en ny rejsebestilling, vil oplysninger om tidligere rejse/rejser blive gemt i yderligere tre år. Personoplysningerne lagres som underlag til markeds- og kundeanalyser, til statistiske formål samt til at kunne give dig et bedre rejsetilbud og en bedre service. Ved reklamationer kan visse oplysninger blive gemt i fem år, for at opfylde kravene om bogføringsloven og TUIs ansvarsforsikringer.

For at kunne holde dine personoplysninger opdaterede og korrekte, kan vi kun udfylde og opdatere dine personlige oplysninger ved at indhente oplysninger fra private og offentlige registre.

Ved at du giver dine personoplysninger ifølge ovenstående, godkender du, at TUI behandler dine personoplysninger til de angivne formål.

TUI Danmark A/S, cvr. Nr 37425311 (tlf (+45)3347 9000), Kirsten Walthers Vej 9, 2500 Valby, info@tui.dk er ansvarlige for personlige oplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Ifølge § 26 i persondataloven, er TUI forpligtet til, efter din skriftlige anmodning - personligt underskrevet - en gang om året, at give besked om personoplysninger der vedrører dig, behandles eller ej. Behandles sådanne oplysninger, skal skriftlig information også gives om, hvilke personoplysninger der behandles om dig, hvorfra disse oplysninger er indhentet, formålet med behandlingen, og til hvilke modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne er givet til. TUI er også forpligtet til, på din anmodning, at rette, blokere eller slette sådanne personoplysninger, der ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med persondataloven.

Identifikation

De oplysninger du fylder i vores bookingdialog, benytter vi til at identificere dig, hvis du af en eller anden grund skulle afbryde købet. Oplysningerne gemmes midlertidigt for at du nemt kan genoptage bestillingen.

Demografisk information

Vi gemmer kun oplysninger om køn og fødselsdato, når du registrerer dig som online-kunde på tui.dk. Personnummer er ikke obligatorisk! Hvis du alligevel udfylder det, bruger vi det som kobling mellem vores registre. Det gør vi for lettere at undgå, at dine oplysninger bliver dobbelt registrerede. Viden om køn og alder på vores kunder hjælper os også med konstant at kunne forbedre vores rejser gennem det statistiske underlag der bliver skabt.

Undersøgelser

For at kunne forbedre vores service til dig og andre kunder, lægger vi nogle gange spørgeskemaer ud på tui.dk. Her kan du nogle gange blive bedt om at udfylde personlige og/eller demografiske oplysninger. Det er altid helt frivilligt at svare på disse spørgsmål.

Eksterne virksomheder

TUI indsamler ikke nogle personlige informationer fra eksterne virksomheder. Annoncering kan forekomme på eksterne websteder, og da kan vi indsamle statistikker, der ikke er personlige. Vi får oplysninger om hvor mange personer der har klikket på vores annonce.